گوش داخلی

گوش داخلی پیچیده ترین بخش سیستم شنوایی را تشکیل می دهد که در یک فضای کوچک در استخوان های محکم جمجمه قرار گرفته و در آزمایشگاهها و معاینه های پزشکی، دسترسی مستقیم به آن وجود ندارد. گوش درونی از سه بخش تقریبا مشابه تشکیل می شود. بخش حلزونی، سه کانال نیمدایره ای شکل، و مجرای مارپیچ. قسمت حلزونی شکل مسئول شنیدن است و شامل سلول های عصبی است که ارتعاشات فیزیکی را تبدیل به سیگنال های مکانیکی کرده و به مغز می فرستند. حفظ تعادل بدن نیز بر عهده کانال های نیمدایره ای و مجرای مارپیچ است.

اجزای گوش